19879Yves Bélorgey

‹ Retour à Yves Bélorgey

Yves Bélorgey
Sanjo Dori/Higashiyama
Kyoto
2010
Oil on canvas
160 x 160 cm