‹ Return to Vik Muniz

Vik Muniz
Cairo (Postcards from Nowhere), 2014
Digital C Print
101,6 x 156 cm